Jūs negalite pateikti naujo užsakymo iš savo šalies. United States

PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje mazyliodovana.eu (toliau E-parduotuvė), kaip pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir MB „Mažylio dovana“ (toliau Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes E-parduotuvėje. Įsigydamas prekes E-parduovėje, Pirkėjas sutinka su šių taisyklių taikymu.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai įvykdyti visi šioje Taisyklių dalyje išvardinti žingsniai:

2.1.1. Pirkėjas išsirinko jam patinkančias prekes ir suformavo užsakymų krepšelį.

2.1.2. Pirkėjas nurodė būtinus duomenis užsakymo vykdymui: vardas, pavardė, pristatymo adresas, pašto kodas.

2.1.3. Pasirinko mokėjimo būdą.

2.1.4. Susipažino su taisyklėmis.

2.1.5. Paspaudė mygtuką “Patvirtinu užsakymą”.

2.2. Ši sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis įsipareigoja nepateikti užsakymo.

2.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma mazyliodovana.eu duomenų bazėje. 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl pažeistos gamintojo pakuotės ar (ir) individualių fizinių savybių pokyčių.

3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimo būdą, įsipareigoja sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti ir pranešti Pardavėjui.

4.3. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų savo funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Taisykles ir mazyliodovana.eu esančių elementų išdėstymą. Atlikti pokyčiai neturi įtakos iki šių pakeitimų ir taikomos tos Taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas Pirkėjo pasirinktu mokėjimo būdu.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti E-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos 

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis bei pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato Pardavėjas ar Pardavėjo įgaliotas atstovas – transporto įmonė.

7.2. Pristatymo būdą pasirenka Pirkėjas iš Pardavėjo pateiktų variantų.

7.3. Pristatymą apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti turimas prekes ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes ir pristatymo paslaugą, jeigu Pirkėjas pasirinko pristatymą per paštą. Visais kitais pristatymo būdais – ne ilgiau kaip per 7 kalendorines dienas, jeigu su pirkėju nėra sutarta kitaip.

7.5. Jeigu Pardavėjas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentu dėl svarbių aplinkybių negali Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių ir Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo nurodytu ilgesniu pristatymo terminu, Pardavėjas įsipareigoja nutraukti sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

7.6. Prekių įteikimo metu metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu (pvz. Siuntą pristatančiu kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, ar nėra išoriškai matomų pažeidimų.

7.7. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape yra laikoma, kad siunta perduota Pirkėjui.

7.8. Jeigu buvo pastebėti transportavimo įpakavimo pažeidimai, Pirkėjas privalo atžymėti pasirašytinai važtaraštyje ar siuntos priėmimo lape pažeidimą ir turi teisę patikrinti joje esantį turinį. Jeigu pagrindinė pačios prekės pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo nepriimti prekės ir grąžinti atgal Pardavėjui.

7.9. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar prekių priėmimo lape be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tinkamai ir be pažeidimų ir Pardėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių kokybės ir pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7.10. Jeigu pristatomas prekes priims ne pats Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis pildydydamas užsakymo pristatymo informaciją sutarties sudarymo metu. Jei prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas ir užsakyme nurodytas jo atstovas prekių priimti negali, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

7.11. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą per AB „Lietuvos paštas“:

7.11.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

7.11.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, dydžio ir pristatymo būdo;

7.11.3. Pirkėjas įsipareigoja nuvykti atsiimti prekes į artimiausią Lietuvos pašto skyrių ir priimti prekes. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą);

7.11.4. Užsakytas prekes būtina atsiimti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjo įgaliotas atstovas informavo Pirkėją SMS žinute arba pranešimu į gaunamųjų laiškų dėžutę, kad prekes galima atsiimti Pašto skyriuje, aptarnaujantį jo nurodytą prekių atsiėmimo adresą. Pirkėjui neatvykus į paštą per nurodytą pašto siuntų saugojimo terminą, siunta grąžinama Pardavėjui.

7.12. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymą per LP EXPRESS siuntų terminalą:

7.12.1. Pirkėjas iš gavimo terminalo privalo atsiimti siuntą per ne ilgesnį nei 72 val. terminą, skaičiuojant nuo siuntos pristatymo į terminalą momento. Gavėjas yra informuojamas SMS žinute ir (ar) el. paštu apie į terminalą jam pristatytą siuntą.

7.12.2. Per 72 val. terminą iš gavimo terminalo gavėjo neatsiimama siunta iš terminalo išimama ir saugoma AB „Lietuvos paštas“ paslaugų teikimo vietoje 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Apie tai Pirkėjas informuojamas SMS žinute ir (ar) el. paštu.

7.12.3. Dėl tokios siuntos atsiėmimo arba grąžinimo klientas privalo kreiptis į AB „Lietuvos paštas“. Siuntos saugojimo terminui pasibaigus, siuntą grąžins Pardavėjui. 

7.13. Pardavėjas neatsako dėl pristatymo terminų pažeidimų, numatytų Taisyklėse, jeigu tai įvyko dėl „Force majeure”, kurių aplinkybės numatytos ir įvardintos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8. Prekių grąžinimas 

8.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti E-parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai raštu pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 3.3. punkte numatytais atvejais. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

8.2. Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai grąžinama dėl Pardavėjo klaidos ar dėl netinkamos prekės kokybės.

8.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

8.4. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimo numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės pasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

8.5. Grąžindamas Pardavėjui netiesiogiai prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą, savo vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas pinigų negrąžins už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jeigu siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

8.6. Jeigu Pirkėjas įsigijo kompletą kaip vieną prekę iš mazyliodovana.eu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių kompletą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali naudotis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 8.4. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių kompletą.

8.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai grąžinimas fiziškai pasiekė Pardavėją, prekės buvo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8.4. punktui. 

9. Prekių kokybė ir garantijos

9.1. mazyliodovana.eu elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės būtini duomenys nurodomi prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad mazyliodovana.eu esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvų, ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekių aprašymą.

9.3. Pardavėjo parduodamų prekių savybės laikomos atitinkančios sutartį, jeigu:

9.3.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuojant tą prekę mazyliodovana.eu;

9.3.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

9.3.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.       

9.4. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė, savo pasirinkimu turi teisę per Civiliniame kodekse 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

9.4.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti daiktą);

9.4.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

9.4.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

9.4.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

9.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis. 

10. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

10.2. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis E-parduotuve, pažeidimą/-us šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos puslapius per Pardavėjo E-parduotuvėje esančias nuorodas.

11. Informacijos siuntimas 

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo E-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (kaip vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

12.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.4. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

12.5. Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių iš ES įsikūrusio Pardavėjo mazyliodovana.eu, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Taisyklių redakcija: 2020-07-24

 


Priimti

Mūsų internetinė parduotuvė naudoja slapukus (ang. cookies), kad galėtų pasiūlyti geresnę naudotojų patirtį, todėl rekomenduojame priimti jų naudojimą, kad galėtumėte naudotis navigacija.